WP-SARAHSPELL

Enables Arabic Spell Checking in the TinyMCE editor.


SarahSpell - The Arabic Spell Checker Team Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.14 Đã cập nhật 3 năm trước

Icon Footnote

Gutemberg block that adds beautiful footnotes using material icons..


Krzysztof Stopa, OpenDev.Consulting Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.7 Đã cập nhật 1 năm trước

Cloudburst Messenger Bubbles

Adds a clean, easy-to-use “Messenger Bubble” block to represent chat conversations.


Cloudburst Ink Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.15 Đã cập nhật 4 năm trước

Kije Editor

The best editor for apply themes and style set


Kijekoon Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.28 Đã cập nhật 6 năm trước