Force Images Download

Force the download of image media files by adding the 'forceDownload' css class to any…


Aurélien Chappard 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.5.2 Đã cập nhật 10 năm trước