JReferences

This plugin adds references and citations functionalities (in a wikipedia-like style).


Janiko 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.20 Đã cập nhật 5 năm trước

Advanced Footnotes

Advanced Footnotes lets you add footnotes on articles via shortcodes.


Yunus Tabakoğlu 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.24 Đã cập nhật 6 năm trước

Footnote Drawer

Footnote Drawer displays footnotes in the drawer UI.


Tonica, LLC. Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.2 Đã cập nhật 2 tuần trước

Icon Footnote

Gutemberg block that adds beautiful footnotes using material icons..


Krzysztof Stopa, OpenDev.Consulting Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.6 Đã cập nhật 1 năm trước

MNML Footnotes

Simple auto-listed footnotes for posts.


Mauro Bringolf Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.23 Đã cập nhật 6 năm trước