FooGallery Captions

Adds the option to add captions, titles and descriptions for each images in galleries.


Tor Morten Jensen 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.2.33 Đã cập nhật 7 năm trước