FooGallery Captions

Adds the option to add captions, titles and descriptions for each images in galleries.


Tor Morten Jensen 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.2.35 Đã cập nhật 8 năm trước