Simple Zoomer

This plugin will enable increase the font size of the page for better reading experience.


Chandra sekhar Gudavalli 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.4.2 Đã cập nhật 10 năm trước