Fonts Manager | Custom Fonts

This plugin allows you to easily change WordPress website font. Just select fonts or upload…


wisdomlogix 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.3 Đã cập nhật 2 tháng trước

Parane Font Manager

Upload and set any font you want on your WordPress website as easy as drinking…


Parham Parnian 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.25 Đã cập nhật 6 năm trước