Simple Floating Menu

Simple Floating Menu add a simple floating button with various layouts and settings.


HashThemes 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

Floating Button

Easily create a custom sticky floating buttons.


Wow-Company 4.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.1 Đã cập nhật 1 tháng trước

Larbous Floating Menu

This plugin creates a floating menu set to the left position. Set the options in…


Luiz Sobral 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.9.40 Đã cập nhật 9 năm trước

Zidi TopBar Menu

Zidi TopBar Menu helps create a modern and elegant topbar menu call to action section…


zidithemes 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.13 Đã cập nhật 3 năm trước

Best Notification Bar

Best notification bar plugin for WordPress. Adds a static but hideable Notification bar at the…


Asif Chowdhury Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.10 Đã cập nhật 3 năm trước