flowpaper

Flipbook PDF viewer – all you need is a PDF : [flipbook pdf="https://flowpaper.com/example.pdf"]


Devaldi Ltd 30,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.4 Đã cập nhật 7 ngày trước

WP Booklet

Allows creation of flip books using the jQuery Booklet plugin


BinaryStash 5,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.6.19 Đã cập nhật 4 năm trước