Fixed Widget Area

This plugin freezes the admin 'sidebar widget area' while scrolling. This helps admin to drag…


biztechc 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.7 Đã cập nhật 8 tháng trước