WP Media Size

This adds a column in the WordPress Media Gallery list page with the filesize.


Matthew Pritchett 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.25 Đã cập nhật 6 năm trước