Simple CRM

Helps you manage user profile fields and more…


Stas Sușcov Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với WordPress 3.1.1 Đã cập nhật 9 năm trước

All custom fields & groups

[ ✅ 𝐒𝐄𝐂𝐔𝐑𝐄 𝐏𝐋𝐔𝐆𝐈𝐍𝐒 b𝓎 𝒫𝓊𝓋𝑜𝓍 ] Output all custom fields from groups


Puvox.software Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 3 tuần trước

ACF Additional Hint

This plugin enables you to add hint text in ACF field.


PRESSMAN Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.4 Đã cập nhật 8 tháng trước