Term Featured Image Fallback

Enables featured images for terms of any category, tag or custom taxonomy and set them…


Eduardo Lazaro Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.26 Đã cập nhật 6 năm trước