Post Slider

This plugin allows you display your blog posts in a very beautiful slider that will…


Aazztech 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.8 Đã cập nhật 2 năm trước

T4B Featured Slider

"T4B Featured Slider" allows you to show featured posts on your blog using a smooth…


Iftekhar 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.1.35 Đã cập nhật 2 năm trước