SB Uploader

An easy, customer/user friendly way to upload images and attach them to your content. Optionally…


Sean Barton 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.6.1 Đã cập nhật 7 năm trước

Auto Thumbnails

Auto Thumbnails will help you upload Feature Image.


K'opkap 80+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.0.5 Đã cập nhật 6 năm trước

WP Default Feature Image

Giúp bạn chọn ảnh đại diện mặc định cho bất kì các loại bài viết,…


Duc Bui Quang Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với v4.9.2 Đã cập nhật 3 năm trước