WP Like Button

WP Like button allows you to add Facebook like button on your wordpress blog.


CRUDLab 5.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 4 tháng trước