WPGraphQL

WPGraphQL is a free, open-source WordPress plugin that provides an extendable GraphQL schema and API…


WPGraphQL 30.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.1 Đã cập nhật 3 tuần trước

Faust.js

Faust.js™ transforms your traditional WordPress installation into a flexible headless CMS.


WP Engine 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.1 Đã cập nhật 4 tuần trước