User Switching

Instant switching between user accounts in WordPress.


John Blackbourn & contributors 200.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.3 Đã cập nhật 1 tuần trước

UM User Switching

Addon that integrates User Switching to Ultimate Member


SuitePlugins 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.25 Đã cập nhật 5 năm trước