User Switching

Instant switching between user accounts in WordPress.


John Blackbourn & contributors 200.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 1 tháng trước

UM User Switching

Addon that integrates User Switching to Ultimate Member


SuitePlugins 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.23 Đã cập nhật 5 năm trước