Custom Fee Woocommerce

Custom Fee Woocommerce allows administrator to add custom fee to customer's order total conditionally and…


QuanticEdge 600+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 4 tháng trước

Woo Additional Fee

This plugin allows merchant to add an additional cart fee to the cart.


Nilay Patel Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.8 Đã cập nhật 2 năm trước

Addon Custom Fee in cart WC

Addon Custom Fee in cart WC permit administrators to added an extra fee to the…


MageINIC Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 3 tuần trước