Export All URLs

This plugin allows you to extract Title, URL and Categories of builtin post types (e.g…


Atlas Gondal 40.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 6 tháng trước

Export Post Info

This plugin exports posts Date published, Post title, Word Count, Status, URL and Category to…


Apasionados 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 2 tháng trước