Bro Excerpt Length

Excerpt adds the ability to limit the number of characters on the client-side.


Vovasik ,Petrozavodsky Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.11 Đã cập nhật 1 năm trước

WP-Recognant

A Plugin to automatic excerpts and tags from the Recognant API automatically.


BrandonWirtz Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.11 Đã cập nhật 1 năm trước