CyberPress

Manage eSport Tournaments, Matches, Teams and Players.


nK 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.3 Đã cập nhật 5 tháng trước

Simple Tournament Brackets

Display simple tournament brackets on any page using a shortcode. Supports manual seeding and tournaments…


Tournamatch 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.3 Đã cập nhật 3 tháng trước