Infinite-Scroll

Automatically append the next page of posts (via AJAX) to your page when a user…


Beaver6813, dirkhaim, Paul Irish, benbalter, Glenn Nelson 10,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.5.2 Đã cập nhật 7 năm trước

EasyScroll

EasyScroll adds an endless feed of posts to your site wherever you choose (even custom…


Joel Worsham Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.9.31 Đã cập nhật 6 năm trước