Infinite-Scroll

Automatically append the next page of posts (via AJAX) to your page when a user…


Beaver6813, dirkhaim, Paul Irish, benbalter, Glenn Nelson 7.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.5.2 Đã cập nhật 9 năm trước

EasyScroll

EasyScroll adds an endless feed of posts to your site wherever you choose (even custom…


Joel Worsham 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.9.36 Đã cập nhật 8 năm trước