Emoji Settings

Emoji Settings adds an option to your Writing Settings page to toggle emoji conversion to…


Sybre Waaijer 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 3 tháng trước

Emoji Toolbar

A simple Emoji picker that integrates in the rich-text block toolbar.


them.es 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 2 tuần trước

TinyMCE Emoticons

TinyMCE Emoticons plugin helps to add emoticons in posts and pages easily.


Nazmur Rahman 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.1.37 Đã cập nhật 8 năm trước

Disable WP Emojis

Removes emojis from the WordPress front-end, admin pages, feeds and e-mails.


Brandon Himpfen 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.17 Đã cập nhật 4 năm trước

Kaskus Emoticons

Kaskus Emoticons is an emoticon set inspired by Kaskus, the Largest Indonesian Community


nartzco 70+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.5.2 Đã cập nhật 10 năm trước

Locco Emoticons

Locco Emoticons is an emoticon set inspired by Andrei Sebastian.


Andrei Sebastian 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.6.25 Đã cập nhật 6 năm trước

Stylish Smilies

Stylish Smilies adds CSS classes to text-based emoticons.


Joe Anzalone 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.4.2 Đã cập nhật 10 năm trước

Tieba Emotion

贴吧表情替换,自动将所有例如 #滑稽 的文字替换成表情图片


Ganlv 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.25 Đã cập nhật 6 năm trước