Remove Emoji Styles & Scripts

Improve your website's performance and speed by removing emoji scripts and styles if you don't…


InThisCode Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.15 Đã cập nhật 4 năm trước