Transform My Post

Transform your posts into different post types.


Daniel James Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.6 Đã cập nhật 2 năm trước

Edited To Pending Review

This plugin performs a simple task of moving edited products or posts to pending Review.


Elvis Nyakangi Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.7 Đã cập nhật 12 tháng trước