WP-OpenDyslexic

This plugin allows registered users to enable the OpenDyslexic font in their profile.


Frank Gerritse 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.1.39 Đã cập nhật 9 năm trước