LH Allow Shortcodes

Enable dynamic links within existing Gutenberg blocks


Peter Shaw Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.7 Đã cập nhật 2 năm trước