ScrollTo Top

Uses the jQuery plugin ScrollTo by Ariel Flesler to smoothly scroll the user's browser to…


Daniel Imhoff 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.5.2 Đã cập nhật 11 năm trước

ScrollTo Bottom

Uses the jQuery plugin ScrollTo by Ariel Flesler to smoothly scroll the user's browser to…


Daniel Imhoff 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.3.2 Đã cập nhật 12 năm trước