Duplicate Post

Sao chép bài viết với một click.


Enrico Battocchi 3+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.2 Đã cập nhật 1 tháng trước

WP Post Page Clone

Clone Post or Page with it's contents and settings in just one click.


Gaurang Sondagar 30.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.2 Đã cập nhật 1 tháng trước

Duplicate and Merge Posts

Duplicate existing pages on your site, edit them, and merge them back over the original.…


Exygy, DavidWells, Pllum 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.1.26 Đã cập nhật 5 năm trước

Postmenu

Duplicate (Clone) Posts, Pages, Menus, Menu links (Items of Menu) and Taxonomies. Easily add any…


Liontude 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.9 Đã cập nhật 2 năm trước

Duplicate Post

Copy posts of any type with a click!


Vishal Chodvadiya Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.2 Đã cập nhật 1 tháng trước