Duplicate Page

Nhân đôi Bài viết, Trang và Custom Post dễ dàng với một click


mndpsingh287 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 4 tháng trước

Duplicate Page and Post

Duplicate post, Duplicate page and Duplicate custom post or clone page and clone post.


Arjun Thakur 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 2 tháng trước

WP Post Page Clone

Clone Post or Page with it's contents and settings in just one click.


Gaurang Sondagar 80.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.4 Đã cập nhật 5 tháng trước

Duplicate Page or Post

Duplicate Page or Post is an great tool that allow to duplicate pages and posts.…


wpdevart 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 4 tháng trước

WP Duplicate Page

Clone WordPress page, post, custom post types


Ninja Team 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 4 tháng trước

Page Duplicator

Easily duplicate any page or post on your site. Supports taxonomies, custom fields and custom…


Samuel Kowlaski 8.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.5.26 Đã cập nhật 6 năm trước

Duplicate Pages, Posts and CPT

Duplicate pages, posts and custom post types with all their settings and contents with a…


WP Ninjas - Jonas Tietgen, Ferry Abt 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.4 Đã cập nhật 10 tháng trước

Quick Post Duplicator

Duplicate/Copy any and all post types, including taxonomies & custom fields with a click!


Rahul Kumar singh 900+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.6 Đã cập nhật 1 năm trước

Duplicate Page and Post

Duplicate post, Duplicate page and Duplicate custom post or clone page and clone post.


Falcon Solutions 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.6 Đã cập nhật 11 tháng trước

Duplicate it

Duplicate Posts, Pages and Custom Posts easily using single click


Smartzminds 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.4 Đã cập nhật 6 tháng trước

Duplicate Posts & Page

A simple plugin to duplicate your posts, page or any custom post types in just…


bPlugins 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.8 Đã cập nhật 1 năm trước

Duplicate Pages and Posts

This Plugin lets you duplicate posts, pages and every other custom post type. Duplicate Posts,…


Geek Code Lab Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.0 Đã cập nhật 3 tháng trước