WP Post Page Clone

Clone Post or Page with it's contents and settings in just one click.


Gaurang Sondagar 30.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.2 Đã cập nhật 1 tháng trước

Duplicate it

Duplicate Posts, Pages and Custom Posts easily using single click


Smartzminds 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.4 Đã cập nhật 8 tháng trước