Duplicate Page

Nhân đôi Bài viết, Trang và Custom Post dễ dàng với một click


mndpsingh287 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

Duplicate Page and Post

Duplicate post, Duplicate page and Duplicate custom post or clone page and clone post.


Arjun Thakur 90.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

WP Post Page Clone

Clone Post or Page with it's contents and settings in just one click.


Gaurang Sondagar 70.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.5 Đã cập nhật 7 tháng trước

Page Duplicator

Easily duplicate any page or post on your site. Supports taxonomies, custom fields and custom…


Samuel Kowlaski 8.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.5.24 Đã cập nhật 5 năm trước

Duplicate Page or Post

Duplicate Page or Post is an great tool that allow to duplicate pages and posts.…


wpdevart 6.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.2 Đã cập nhật 4 ngày trước

WP Duplicate Page

Clone WordPress page, post, custom post types


Ninja Team 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

Duplicate Pages, Posts and CPT

Duplicate pages, posts and custom post types with all their settings and contents with a…


WP Ninjas - Jonas Tietgen, Ferry Abt 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

Quick Post Duplicator

Duplicate/Copy any and all post types, including taxonomies & custom fields with a click!


Rahul Kumar singh 900+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

Duplicate it

Duplicate Posts, Pages and Custom Posts easily using single click


Smartzminds 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.13 Đã cập nhật 2 năm trước

Duplicate Posts & Page

A simple plugin to duplicate your posts, page or any custom post types in just…


bPlugins Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.4 Đã cập nhật 6 tháng trước