Duplicate Page

Nhân đôi Bài viết, Trang và Custom Post dễ dàng với một click


mndpsingh287 1+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

Duplicate Page and Post

Duplicate post, Duplicate page and Duplicate custom post or clone page and clone post.


Arjun Thakur 50.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 1 tuần trước

Duplicate it

Duplicate Posts, Pages and Custom Posts easily using single click


Smartzminds 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.8 Đã cập nhật 1 năm trước