Duplicate Page

Nhân đôi Bài viết, Trang và Custom Post dễ dàng với một click


mndpsingh287 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 4 tháng trước

Duplicate Page and Post

Duplicate post, Duplicate page and Duplicate custom post or clone page and clone post.


Arjun Thakur 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 2 tháng trước

Quick Post Duplicator

Duplicate/Copy any and all post types, including taxonomies & custom fields with a click!


Rahul Kumar singh 900+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.6 Đã cập nhật 1 năm trước

Duplicate Page and Post

Duplicate post, Duplicate page and Duplicate custom post or clone page and clone post.


Falcon Solutions 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.6 Đã cập nhật 11 tháng trước

Duplicate it

Duplicate Posts, Pages and Custom Posts easily using single click


Smartzminds 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.4 Đã cập nhật 6 tháng trước