Duplicate Posts & Page

A simple plugin to duplicate your posts, page or any custom post types in just…


bPlugins 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.11 Đã cập nhật 3 năm trước