Domain Sharding

This plugin modify the url of the images to speed up the page browsing.


David Garcia 70+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.23 Đã cập nhật 5 năm trước

Parallelize Downloads

Enable Parallelized Downloads / Domain Sharding for your WordPress images.


Daryll Doyle 50+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.26 Đã cập nhật 6 năm trước