WP Hook Finder

Scan a WordPress theme or plugin for functions that are attached to hooks and filters…


Matty 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.1-beta 2 Đã cập nhật 13 năm trước

hooks

Displays info about WordPress actions and filters inside plugins.


Dejan Batanjac 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.2.37 Đã cập nhật 7 năm trước