Display Name If No Gravatar

This Plugin passes an alternate image to gravatar.com that generates the user's display_name if they…


Eli Scheetz 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.4.2 Đã cập nhật 11 năm trước

WP Search Username

Search every username from the author in your Wordpress site.


Robin Grasmeijer Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.24 Đã cập nhật 6 năm trước