Comment Fields [Modify/Disable/Remove]

[ ✅ 𝐒𝐄𝐂𝐔𝐑𝐄 𝐏𝐋𝐔𝐆𝐈𝐍𝐒 b𝓎 𝒫𝓊𝓋𝑜𝓍 ] Remove fields in comment, like URL or EMAIL


Puvox.software Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.7 Đã cập nhật 2 năm trước