Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.5.2 Đã cập nhật 2 tuần trước

Classic Widgets

Enables the previous "classic" widgets settings screens in Appearance – Widgets and the Customizer. Disables…


WordPress Contributors 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.5.2 Đã cập nhật 2 tuần trước