Disable XML-RPC-API

A simple and lightweight plugin to disable XML-RPC API, X-Pingback and pingback-ping in WordPress 3.5+…


Neatma 90.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.4 Đã cập nhật 2 tháng trước

Manage XML-RPC

Enable/Disable XML-RPC for all or based on IP list, also you can control pingback and…


brainvireinfo 8.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.8 Đã cập nhật 2 năm trước