WP Disable Sitemap

Disable WordPress 6.0 default sitemap in your website.


Jewel Theme 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.2 Đã cập nhật 4 tháng trước