WP Disable Sitemap

Disable WordPress 6.0 default sitemap in your website.


Jewel Theme 600+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.11 Đã cập nhật 12 tháng trước