CJ Remove WP Toolbar

Remove the Toolbar (a.k.a Admin Bar) completely from both front and back end. Wordpress 3.3+…


Shibu Lijack a.k.a CyberJack 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.3.2 Đã cập nhật 12 năm trước