Disable Post Revision

Light weight plugin to disable post revisions for selected post types to reduce database and…


Joel James 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 3 tháng trước

TW Disable Revisions

Disable revision function in WordPress and delete all entries of revisions in database.


Igor Vučković 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.4.2 Đã cập nhật 9 năm trước

Revision Removal

Remove the revision posts from your database in order to reduce your database size and…


RMvalues 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.2 Beta 2 Đã cập nhật 11 năm trước