WP Disable Automatic Updates

This plugin allows you to disable all types of automatic Wordpress Updates very simply with…


Daniele De Rosa 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.7 Đã cập nhật 2 năm trước