Disable Blog

All the power of WordPress, without a blog.


Joshua David Nelson 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.4 Đã cập nhật 3 tháng trước

Disable Feeds and Comments

This WordPress plugin, "Disable RSS Feeds and Comments," gives you the ability to turn off…


Haseeb Asghar 500+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.6 Đã cập nhật 1 năm trước