Disable Blog

All the power of WordPress, without a blog.


Joshua David Nelson 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.3 Đã cập nhật 8 tháng trước

Disable Feeds and Comments

This WordPress plugin, "Disable RSS Feeds and Comments," gives you the ability to turn off…


Haseeb Asghar 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.4 Đã cập nhật 10 tháng trước