Disable Complete WP Updates

Completely Disable theme, plugin and core update checking, the related cronjobs and notification system.


Nipun Tyagi Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.22 Đã cập nhật 5 năm trước