Disable Blog

All the power of WordPress, without a blog.


Joshua Nelson 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 3 tháng trước

Postless

Disable blogging feature of WordPress in admin, hide all links related to Posts functionality.


Nerijus Masikonis 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.22 Đã cập nhật 5 năm trước