Disable Blog

All the power of WordPress, without a blog.


Joshua David Nelson 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.3 Đã cập nhật 2 tháng trước

Postless

Disable blogging feature of WordPress in admin, hide all links related to Posts functionality.


Nerijus Masikonis 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.25 Đã cập nhật 6 năm trước