Disable WP Auto Formatting

A very simple plugin which will remove the additional markdown-style auto formatting which was added…


Craig Simpson 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.4.32 Đã cập nhật 8 năm trước