Hide Admin Toolbar

This plugin is used to hide admin toolbar from website. It will hide that bar…


Aftab Muni 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 7 tháng trước

Hide Admin Bar or Toolbar

A simple Admin Bar Hide and this plugin is used to hide admin toolbar from…


Urmil Patel Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.12 Đã cập nhật 3 năm trước

Sembunyikan Bar & logo Login

Cukup install dan aktifkan, semua menu di bar WordPress anda akan menghilang, dan beberapa identitas…


Firdaus Eka Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.10 Đã cập nhật 2 năm trước