Block Repo Plugin Updates

Blocks plugin updates for any plugin whose folder looks like a code repo.


Armando Lüscher Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.16 Đã cập nhật 4 năm trước