Unattach

Allows detaching images and other media from posts, pages and other content types.


tamlyn 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.2.35 Đã cập nhật 8 năm trước