Debug Bar Widgets

Debug Bar Widgets adds a new panel to the Debug Bar that displays all registered…


Chris Hardie 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.5 Đã cập nhật 1 năm trước

Debug Bar Query Tracer

A Debug Bar plugin that lets you trace what plugins are causing database queries.


Chris Morrell 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.2.1 Đã cập nhật 12 năm trước

Debug Bar Plugin Activation

Debug Bar Plugin Activation adds a new panel to the Debug Bar which displays plugin…


Juliette Reinders Folmer 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.5.29 Đã cập nhật 7 năm trước

Debug Bar Toggle

The Debug Bar plugin is great, but sometimes I want to turn it off for…


Evan Solomon 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.5.2 Đã cập nhật 11 năm trước

Dev Studio

Development environment for Wordpress developers


Viktor Sedzialo Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.7 Đã cập nhật 2 năm trước

Debug Bar for Sophi

Extends the Debug Bar plugin for the Sophi.io Site Automation service.


10up Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.5 Đã cập nhật 1 năm trước